ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   


 
  
 

ประชาสัมพันธ์ 02 - 885 - 1794 ต่อ 0
ฝ่ายธุรการ - การเงิน

02 - 448 - 0289

02 - 885 - 1793

02 - 885 - 1794 ต่อ 0

ฝ่ายกิจการนักศึกษา / งานปกครอง

02 - 448 - 0289

02 - 885 - 1793

02 - 885 - 1794

ฝ่ายทะเบียนวัดผล

02 - 448 - 0917

02 - 885 - 1794 ต่อ 14

ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายแนะแนว 02 -885 - 1794 ต่อ 15 - 16
ฝ่ายอาคารสถานที่ 02 - 885 - 1793
ฝ่ายประกันคุณภาพ 02 - 885 - 1794 ต่อ 17
ฝ่ายบุคลากร 02 - 885 - 1794 ต่อ 17