ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   


 ผศ.ดร. บังอร  เบ็ญจาธิกุล  
ผู้รับใบอนุญาต  
 

 

ดร.  ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  
ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  
 

 

 ดร.วิฑูรย์  อริยะพงษ์  
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  
 

 

 อาจารย์มุทิตา  เบ็ญจาธิกุล  
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  
 

 

 อาจารย์สุธีรา  ครุฑอ้วน  
หัวหน้าแผนกบริหารธุรกิจ  
 

 

 อาจารย์อายุทธ  กลิ่นจันทร์  
หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง  
 

 

 อาจารย์ประสพโชค  ถาวรนันท์  
หัวหน้าแผนกช่างยนต์