กิจกรรมร่วมร้องเพลง”สรรเสริญพระบารมี”พร้อมกัน 08.00 น. 22 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์และนักศึกษาร่วมบันทึกเทปรายการดันดารา

อาจารย์และนักศึกษาร่วมบันทึกเทปรายการตีสิบเดย์

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2558

พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว และขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลเกียรตินิยม

กีฬาสีหนุมานเกมส์ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

พิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปี 2558

ปฐมนิเทศ และ ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2558

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตรวจประเมินหลักสูตรทวิภาคี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ