ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
 
 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

    - แผนกบริหารธุรกิจ ( ภาคเช้า อาทิตย์ )
    - แผนกไฟฟ้ากำลัง ( ภาคเช้า )
    - แผนกช่างยนต์ ( ภาคเช้า )