ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   


 

      ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา

 

 สถานศึกษา               

1. ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันฟุตบอล  3  คน  ณ  ศูนย์กีฬาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต  

 

2. ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันฟุตซอลตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา  และลานกีฬา  เขตทวีวัฒนา  ประจำปี  2555               

ผู้บริหาร   

                ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  (ผู้รับใบอนุญาต)  

  - ได้รับเกียรติแต่งตั้งจากโอลิมปิค  ให้เป็นกรรมาธิการโอลิมปิค  ฝ่ายสตรีและกีฬา  

        - ที่ปรึกษาสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย  

              - ประธานพัฒนากีฬาฟุตบอลหญิงแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   

  - เป็นประธานจัดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ประจำปี  2555 

 

                นายดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล  (ผู้จัดการ)   

- กรรมการบริหารสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย 

  - ผู้จัดการทีมตะกร้อไทยแลนด์ลีก  ประจำปี  2555  

- ผู้จัดการทีมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  39  สงขลานครินทร์เกมส์  จ.สงขลา  

- ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน   

ครู                    

 

            นายอายุทธ   กลิ่นจันทร์   (หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า)  

ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น  จากสำนักงานคณะกรรมการบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน  ประจำปี  2555 

              นายสุวิน   พิมศิริ   (หัวหน้าแผนกบริหารธุรกิจ)  

ได้รับรางวัลครูดีเด่น   จากสำนักงานคณะกรรมการบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน  ประจำปี  2555

นักเรียน/นักศึกษา  ได้รับรางวัล  ดังนี้

        1. การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ครั้งที่  27   ประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งสิ้น  35  เหรียญ  ประกอบด้วย  3  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน  15  เหรียญทองแดง  ดังรายการต่อไปนี้

                        - 2  เหรียญทอง   ประเภท  รำวงมาตรฐาน                     

                        - 1  เหรียญทอง   ประเภท   การควบคุมมอบเตอร์  (ไฟฟ้ากำลัง)

                        - 5  เหรียญเงิน    ประเภท  มารยาทและการสมาคม  ระดับ  ปวช.

                        - 1  เหรียญเงิน    ประเภท  ร้องเพลงลูกทุ่ง  ระดับ  ปวส.

                        - 6  เหรียญเงิน    ประเภท  รำวงมาตรฐาน

                        - 2  เหรียญเงิน    ประเภท  วิจิตรศิลป์  (วาดภาพคนเหมือน  และวาดเขียนสีน้ำ)

                        - 2  เหรียญเงิน    ประเภท ออกแบบ (นิเทศศิลป์และองค์ประกอบศิลป์)

                        - 1  เหรียญเงิน  ประเภท   การควบคุมมอเตอร์  (ไฟฟ้ากำลัง)

                        - 5  เหรียญทองแดง           ประเภท  มารยาทและการสมาคม  ระดับ  ปวส.

                        - 2  เหรียญทองแดง           ประเภท  ร้องเพลงลูกทุ่ง

                        - 2  เหรียญทองแดง           ประเภท  รำวงมาตรฐาน

                        - 1  เหรียญทองแดง           ประเภท   งานตะไบ  (ช่างยนต์)

                        - 2  เหรียญทองแดง           ประเภท   องค์ประกอบศิลป์  (ออกแบบ)

                        - 3  เหรียญทองแดง           ประเภท  เขียนแบบก่อสร้าง  (สถาปัตยกรรม)

 

  เกียรติบัตรเหรียญทอง       

1.             ประเภทวิชาช่างไฟฟ้า                                

  นายอรรถพล       หล้าขอด

 

  นายเดโช               หนูแป้นน้อย

2.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ การประกวดรำวงมาตรฐาน           

นายโชติอนันต์    ไชยโกฎิ

นางสาวรัชนีกร   ชนะชัย

เกียรติบัตรเหรียญเงิน

1. ประเภทการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง     

นายจิรวัฒน์          ฝอยทอง

นางสาววัชรี         เกิดศรีเล็ก

นางสาวกมลชนก    โตอินทร์

2.ประเภทการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม

          นายพิรุฬห์            สมนึก

            นายสุทธิกานต์     หวัดไทยสง

            นายณัฐชากรณ์    สุยะนนท์

                นายโชติอนันต์    ไชยโกฎิ

                นายสิทธิโชค        สุขสำราญ

3.ประเภทการประกวดรำวงมาตรฐาน          

นายธาดาพงศ์       บุญปั๋น

                นางสาวนฤมล     มลภิรมย์

                นายสิทธิศักดิ์        สุขสำราญ

               นางสาวพัชราภรณ์   สุทธิศักดา

                นายรังสรรค์         เขื่อนรัตน์

                นางสาววัชรี         เกิดศรีเล็ก

            นายณัฐชากรณ์    สุยะนนท์

                นายนันทกานต์    ปั้นรูป

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

1.ประเภทวิชาช่างยนต์                     

            นายณรงค์ฤทธิ์     กุมขุนทด

                นายทรงพล           พวงคำ

 

 2.ประเภทวิชาเขียนแบบก่อสร้าง

                นายวรพต              เกิดแสงดวง

                นายรัชชานนท์    วงษ์อ้าย

            นายวีรพล              สมจิตต์

3.ประเภทวิชาเขียนแบบสถาปัตยกรรม

                นายธีรสิทธิ์           ธนะสันต์

                นายสุทธิพงศ์       ปิยะวิสุทธิกุล

            นายกิตติ                อสุวรี

 

 4.ประเภทการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม

            นางสาวนฤมล     มลภิรมย์

              นางสาววัชรี         เกิดศรีเล็ก

            นางสาวสุภาพร   บุญกล่ำ

              นางสาวมุกดา       นาคเรไร

            นางสาวนันทิดา   พวงไพโรจน์