ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   


 
  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  1. แผนกบริหารธุรกิจ( ภาคเช้า อาทิตย์ )
  2. แผนกไฟฟ้ากำลัง( ภาคเช้า )
  3. แผนกช่างยนต์( ภาคเช้า )
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  1. แผนกบริหารธุรกิจ( ภาคเช้า อาทิตย์ )
  2. แผนกไฟฟ้ากำลัง( ภาคเช้า )
  3. แผนกช่างยนต์( ภาคเช้า )